Catalog number 017 – Labor Camp Number 2

Back to the catalog

June 17, 1938

Source: colectalia.com, lot CT134

Stationery postcard Edifil 79n (serial number A5334715) with unreadable roller postmark but text on the back dated on June 17, 1938. Sender’s info on the front: ‘J. Blasi Mora, 1ª Cia., 2º C.T., Hospitalet M.

Transcription:

H.M. – 17/6/38

Estimada Agus,

L’altre dia vaig rebre una postal teva i equivocadament vaig contestar al papa en lloc de tu.

Bé, doncs aquesta postal va per a tu. El paquet que dius que vas enviar no l’he rebut encara, no se lo que contenia, per el conducte que ha estat enviat ni la data del seu envio.

En aquesta t’encarrego lo que segueix: unes fulles d’afeitar i pasta, un parell de pots de llet si en teniu, postals, fils N[egre] i B[lanc], cançalada, etc. Pregunta al Pep del Petit Luval si pot tenir tabac.

En Farreró tres cartes de la seva dona dient que vosaltres teniu un paquet d’ell. Si no està enviat, envieu-lo per el Poble Español, i en cas de rebren un altre mireu d’enviarlo com si fos per a mi. És urgent.

Contesteu-me tot seguit lo exposat en aquesta.

Estic bé i crec que vosaltres també. Rep molts petons, al mateix que el papa i la mama. Teu, Pep.

Translation:

H.M. (for Hospitalet de Mar), June 17, 1938

Dear Agus,

The other day I received a post card from you and I wrongly replied to dad instead to you. Well, this post card is for you. I’ve not received yet the packet you say you sent to me. I don’t know what did content, nether through which channel has it been shipped, nor when was it shipped.

With this post card I ask you the following: shaving razors and soap, a couple of milk cans if you have, post cards, sewing thread N and B (for Black and White), bacon, etc. Ask Pep del Petit Luval if he could have tobacco.

Farreró has three letters from his wife saying you have a packet for him. If it has not been shipped it, send it through Poble Espanyol, and if you get another one try to send it as if it was for me. It is urgent.

Reply to me as soon as possible.

I am fine and I think you too. Lots of kissas, and also for dad and mom. Yours, Pep.